لیست کتابهای امار درکتابخانه دانشگاه پیام نور سنندج

ردیف

پدیدآورنده

عنوان

ناشر

سال نشر

1

منصورفر,کریم

روشهای آماری

دانشگاه تهران

1374

2

کرنول، ژیل

آمارکاربردی (به زبان ساده )

ساولان

1384

3

نصراصفهانی ،محمدحسین

تشریح کامل مسائل مفاهیم ، روشهای آماری جلداول

پیام دانشگاهی

1383

4

ووناکات ، تامس

آمارمقدماتی

مرکزنشردانشگاهی

1384

5

آذر ، عادل

آماروکاربردان درمدیریت

سازمان مطالعه وتدوین کتب

1381

6

صالحی صدقیانی ، جمشید

آماروکاربردآن درمدیرت (1و2) همراه با سوالات کنکور

هستان

1386

7

بهاتاچاتار ، گوری

مفاهیم و روشهای آماری

مرکز نشر دانشگاهی

1366 _ 1364

/*-8

پارسیان ، احمد

مبانی احتمال و آماربرای دانشجویان علوم وهندسی

دانشگاه صنعنی اصفهان

1384

9

هنری ، حسین

روشهای آماری

تجسم خلاق

84-83

10

فروند ، جان ای

آمارریاضی

مرکز نشردانشگاهی

1378

11

نصفت ، مرتضی

اصول  وروشهای آمار

دانشگاه تهران

78-74

12

نتر ، جان

آمار کاربردی

مرکز نشر دانشگاهی

1378

13

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

سالنامه آماری استان کردستان 1384

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

1385

14

 

واژنامه ریاضی وآمار ، انگلیسی – فارسی ، فارسی -  انگلیسی

مرکز نشردانشگاهی

1385

15

کوهن ، لوییس

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی

رشد

1384

16

مهدوی - مسعود

کاربرد آماردرجغرافیا

تومس

1383

17

مرکز امار ایران

سالنامه آماری کشور 1374

مرکز آمار ایران

1375

18

ایران وزارت بهداشت ودرما ن

گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی سال 1384

وزارت بهداشت ودرمان

1386

پپ

علی زاده ، میرقربان

راهنما وبانک سوالات امتحانی مقدمات آمار در علوم اجتماعی

استادی

1385

20

فرزیب ، علی رضا

نظام نوین برنامه ریزی در ایران : آشنایی بانظام آمارها

شرکت تعاونی کارآفرینان فر

1384

21

زهره وند ، حمید

تشریح کامل مسائل آمار ریاضی والپور ، فروند

نورپردا زان

1379

22

اذر ، عادل

تشریح مسائل آمار وکابردآن درمدیریت

کوهسار

1383

23

لطفی ، طاهر

راهنمایومرجع کامل حل مسائل آمارریاضی جان فروند

دانشجو

1382

24

فرگسون ، جورج اندرو

تحلیل آماری درروان شناسی وعلوم تربیتی

ارسباران

1377

25

انتصاری ، علیرضا

مهندس کیفیت به کمکmini tab

مرکز آموزش وتحقیقات

1384

26

اسفندیاری فر ، حسن

راهنماوبانک سوالات امتحانی آمار وکاربرد ان درمدیریت

استادی

1385

27

لطفی ، طاهر

راهنما ومرجع کامل حل مسائل امارریاضی جان فروند

دانشجو

1382

28

دلاور ، علی

احتمالات وآمارکاربردی در روان شناسی وعلوم تربیتی

رشد

1386

29

حسن زاده ، رمضان

روشهای آماری درعلوم رفتاری (آمارتوصیفی )

ویرایش

1386

30

جمشیدی ، خد یجه

آمار وکاربرد آندر مدیریت (رشته مدیریت – حسابداری )

دانشگاه پیام نور

1383

31

مدنی  ، علی

آمار ریاضی

سازمان مطالعه وتدوین کتب

1379

32

امیر تاش ، علی محمد

ریاضیات پایه ومقدمات آمار

سازمان مطالعه وتدوین کتب

1381

33

لارسن ، هرولد

نظریه احتمالات ونتیجیه گیری آماری

دانشگاه صنعتی شریف

1376

34

نصیری ، رسول

آموزش گام  به گام   SAS

نشرگستر

1384

35

محمد ، کاظم

روشهای آماری وشاخص های بهداشتی

ناشرین

1378

36

زارعی ،  امجد

آمار توصیفی

دانش پرور

1385

37

زارعی  ، امجد

آمار مهندسی

دانش پرور

1384

38

مدنی ، علی

استنتاج آماری

جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران)

1369

39

هومن  ، حیدرعلی

ریاضیات پایه آمار واحتمال

پیک فرهنگ

1371

40

بهبودیان ، جواد

آمار واحتمال مقدماتی

بنیاد فرهنگی رضوی

1371

41

هاگ ، رابرت

مقدمه ای بر آمارریاضی

دانشگاه تهران

1381

42

هاگ ، رابرت

احتمال واستنباط آماری

دانشگاه تهران

1375

43

عباسی ، نرگس

زبان تخصصی آمار

دانشگاه تهران

1382

44

شاهکار ، غلامحسین

روشهای چند متغیره گسسته (رشته  آمار)

دانشگاه پیام نور

1383

45

نواب  پور ، حمیدرضا

محاسبات آماری باکامپیوتر (رشته آمار)

دانشگاه پیام نور

1382

46

نصیری ، پرویز

مفاهیم وروشهای آماری (رشته آماری)

دانشگاه پیام نور

1385

47

طالعی ، علیر ضا

آمار واحتمالات (رشته اقتصاد کشاورزی)

دانشگاه پیام نور

1354

48

جعفری ، امر والاه

راهنمای نرم افزارآماری مینی تب

دانشگاه پیام نور

1388

49

عباسی ، نرگس

آمار واحتمال

دانشگاه پیام نور

1388

50

وحیدی اصل ، محمد قاسم

آمار ریاضی (رشته آمار)

دانشگاه پیام نور

1387

51

یزدی صمدی ، بهمن

طرح های آماری درپژوهش های کشاورزی

دانشگاه تهران

1387

52

شاهکار ، غلامحسین

طرح آزمایش های 1 (رشته آمار)

دانشگاه پیام نور

1375

53

پاشا ،عین الاه

ریاضی برای آمار(آمار)

دانشگاه پیام نور

1382

54

عبادی ، غلامحسین

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد درزمینه های آمار

آییژ

1382

55

عالم تبریزی ، اکبر

آماروکاربردآن (1)درمدیریت ، اقتصادوحسابداری

پوران پژوهش

1386

56

سامیا کلانتری فرزین

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد آمار

شهروسازه

1385

57

فرخو ، لیدا

ریاضیات پایه ومقدمات آمار ،برای دانشجویان

دانشگاه پیام نور

1381

58

قلی زاده ، مهدی

گردو آمار ، مجموعه مدیریت ، حسابداری اقتصاد کارشناسی

مهرسبحان

1385

59

شکاری ، شیوا

روش تحقیق وآمارمجموعه علوم تربیتی ، روانشناسی

نشرگستر

1386

60

نصیری ، رسول

آموزش گام به گام  MINI TAB

نشرگستر

1386

61

زمان زاده ، مهدی

کاملترین راهنما وبانک سوالات امار و احتمالات

ملکان

1388

62

نوفرستی ، محمد

آماردراقتصاد وبازرگانی

رسا

1372

63

غفرانی ، محسن

آمار توصیفی درتربیت بدنی

بامداد کتاب

1388

64

جلالی گرمروی ، راحله

کاملترین راهنماوبانک سوالات آمار ریاضی1

ملکان

1388

65

جلالی گرمرودی ، راحله

کاملترین راهنماوبانک سوالات  آمار ریاضی 2

ملکان

1388

66

قربانی ،  سعید

کاملترین راهنما وبانک سوالات آماروکاربرد ان در مدیریت

ملکان

1386

67

 

آموزش نرم افزار (Perssional صحیح Plus- )

گسترش علوم پایه

1384

68

هاگ ، رابرت

احتمال واستنباط آماری

دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات

1381

69

 

آمار واحتمال 2

گسترش علوم پایه

1388

70

حسینی ، یعقوب

آمارناپارامتریک روش تحقیق ونرم آفزار آماری

دانشگاه علامه طباطبایی

1382

71

هژیر ، احمد

آمارکاربردی2 (درمدیریت ، اقتصاد وحسابداری)

پوران پژوهش

1386

72

یزدی صمدی ، بهمن

آمارواحتمالات کاربردی

دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات

1388

73

نیکوکار  ، مسعود

آماروکاربردآندر مدیریت 2

گسترش علوم پایه

1388

74

نیکوکار ، مسعود

آمار وکاربردآن درمدیریت1

گسترش علوم پایه

1388

75

محمدی ، عبدلرضا

خلاصه مباحث اساسی ، کارشناسی ارشد آمار: آمارنظری

شهر وسازه

1387-1385

76

نیکوکار، مسعود

آمار احتمال 1

گسترش علوم پایه

1380

77

 

ابزارهای کنترل کیفیت آماری (نگرشی ، کاربردی)

سازمان مدیریت صنعتی

1373

78

منصوب ،  امین

خلاصه مباحث اساسی دکترای اقتصاد (ریاضی وآمار)

پردازش

1387

79

غیاثی ، پیمان

آمار زیستی ومدلهای خطی بهمراه راهنمای استفاده

نوربخش

1387

80

رنچر ، الوین ، م

مدلهای خطی برای آمار

دانشگاه فردوسی مشهد

1382

81

مود ، الگزاندر ارمک

مقدمه ای بر نظریه آمار

دانشگاه فردوسی  مشهد

1377

82

جوان ، جعفر

جغرافیای جمعیت ایران

جهاد دانشگاهی مشهد

1388

83

مرآت ، ابوالقاسم

امار واحتمال

نگاه دانش نوین

1387

84

مدنی ،علی

مفاهیم وروشهای اساسی آمار

سازمان حسابرسی مرکز تحقیق

1387

85

مولر ، جان هنری

استدلال آماری درجامعه شناسی

نشر نی

1381

86

پارسین ، احمد

مبانی ، آمار ریاضی

دانشگاه صنعتی شریف اصفهان

1383

87

بهبودیان ، جواد

آمار ناپارامتری

دانشگاه شیراز

1371

نویسنده : زهرا قصیرییکشنبه یکم اسفند ۱۳۸۹ | 15:46 | فرهاد زارعی |